لیست داروها

لیست گروه های دارویی


ردیف نام لاتین گروه دارویی نام فارسی گروه دارویی
1Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب
2Anthelminticsداروهای ضد کرم
3Antibacterialsداروهای آنتی باکتری
4Antidepressantsداروهای ضد افسردگی
5Antidiabeticsداروهای ضد دیابت
6Antiepilepticsداروهای ضد صرع
7Antifungalsداروهای ضد قارچ
8Antigout Drugsداروهای ضد نقرس
9Antihistaminesضد هیستامین ها
10Antimalarialsداروهای ضد مالاریا
11Antimigraine Drugsداروهای ضد میگرن
12Antimuscarinicsآنتی موسکارینیک ها
13Antineoplsticsضد سرطان ها
14Antiprotozoalsآنتی پروتوزوآها
15Antiviralsآنتی ویروسها
16Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychoticsخواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها
17Blood Products Plasma Expanders and Haemostaticsفراورده های خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
18Bone Modulating Drugsداروهای استخوان ساز
19Bronchodilators and Anti- asthma Drugsگشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
20Cardiovascular Drugsداروهای قلبی عروقی
21Chelators Antidots and Antagonistsآنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
22Colouring Agentsعوامل رنگی
23Contrast Mediaمواد حاجب
24Corticosteroidsکورتیکواستروئیدها
25Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestantsداروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
26Dermatological Drugs and Sunscreensداروهای پوستی و ضد آفتاب ها
27Disinfectants and Preservativesضدعفونی کننده ها و مواد محافظ
28Dopaminergicsدوپامینرژیک ها
29Electrolytesالکترولیت ها
30Gasesگازها
31Gastrointestinal Drugsداروهای گوارشی
32General Anaestheticsبیهوش کننده های عمومی
33Hypothalamic and Pituitary Hormonesهورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
34Immunosuppressantsمهار کننده های ایمنی
35Local Anaesthticsبیحس کننده های موضعی
36Muscle Relaxantsداروهای شل کننده عضلات
37Neuromuscular Blockersداروهای مسدود کننده عصب-عضله
38Nonionic Surfactantsسورفکتانت های غیر یونی
39Nutritional Agents and Vitaminsعوامل تغذیه ای و ویتامین هاو مکمل ها
40Organic Solventsحلال های معدنی
41Paraffins and Similar Basesپارافین ها و پایه های مشابه
42Parasympathomimeticsپاراسمپاتومیمتیک ها
43Pesticides  and  Repellentsسموم دفع کننده و ضد حشرات
44Prostaglandinsپروستاگلاندین ها
45Radiopharmaceuticalsرادیوایزوتوپ ها
46Sex Hormonesهورمون های جنسی
47Soaps and Other Anionic Surfactantsصابون ها و سایر سورفکتانت های آنیونی
48Stabilising and Suspending Agentsسوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی
49Stimulants and Anorecticsمحرک ها و اشتها آورها
50Thyroid and Antithyroid Drugsداروهای تیروئید
51Vaccins Immunoglobulins and Antiseraواکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها
52Herbalداروهای گیاهی
53Health and Beautyآرایشی بهداشتی
54Antidementia Drugsداروهای ضد زوال عقل
55Antiparkinsonian Drugsداروهای آنتی پارکینسون
56Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugsداروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم
57Urological Drugsداروهای مجاری ادرای
58Other Substancesداروهای متفرقه