لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای مسکن و کاهش دهنده های التهاب


ردیف نام دارو
1ACA
2Aceclofenac
3Acemetacin
4Acetaminophen
5Acetaminophen+Caffeine
6Acetaminophen+Codeine
7Acetaminophen+Ibuprofen+Caffeine
8Acetanilide
9Actarit
10Adalimumab
11Adult cold
12Alfentanil Hydrochloride
13Alminoprofen
14Aloxiprin
15Aluminium Aspirin
16Aminophenazone
17Aminopropylone
18Ammonium Salicylate
19Ampiroxicam
20Amtolmetin Guacil
21Amyl Salicylate
22Anakinra
23Anileridine
24Aspirin
25Auranofin
26Aurothioglucose
27Aurotioprol
28Azapropazone
29Bendazac
30Benorilate
31Benoxaprofen
32Benzydamine Hydrochloride
33Benzyl Nicotinate
34Beta-aminopropionitrile
35Bezitramide
36Bornyl Salicylate
37Bromfenac Sodium
38Bufexamac
39Bumadizone Calcium
40Buprenorphine
41Butibufen Sodium
42Butorphanol Tartrate
43Carbasalate Calcium
44Carfentanil Citrate
45Carprofen
46Celecoxib
47Children Cold
48Choline Magnesium Trisalicylate
49Choline Salicylate
50Clofexamide
51Clofezone
52Clonixin
53Codeine
54Croton Oil
55Cymene
56Dextromoramide
57Dextropropoxyphene
58Dezocine
59Diacerein
60Diamorphine Hydrochloride
61Diclofenac
62Diclofenac(Ophthalmic)
63Diclofenac(Topical)
64Diethylamine Salicylate
65Diflunisal
66Dihydrocodeine Phosphate
67Dipipanone Hydrochloride
68Diproqualone
69Dipyrone
70Droxicam
71Eltenac
72Embutramide
73Epirizole
74Etanercept
75Ethenzamide
76Ethoheptazine Citrate
77Ethyl Nicotinate
78Ethyl Salicylate
79Ethylmorphine Hydrochloride
80Etodolac
81Etofenamate
82Etoricoxib
83Etorphine Hydrochloride
84Famprofazone
85Felbinac
86Fenbufen
87Fenoprofen Calcium
88Fentanyl
89Fentiazac
90Fepradinol
91Feprazone
92Floctafenine
93Flufenamic Acid
94Flunixin Meglumine
95Flunoxaprofen
96Flupirtine Maleate
97Flurbiprofen
98Fosfosal
99Furprofen
100Glafenine
101Glucametacin
102Glycol Salicyiate
103Gold Keratinate
104Hexyl Nicotinate
105Hydrocodone Hydrochloride
106Hydromorphone Hydrochloride
107Ibuprofen
108Ibuproxam
109Imidazole Salicylate
110Indometacin
111Infliximab
112Isonixin
113Kebuzone
114Ketobemidone Hydrochloride
115Ketoprofen
116Ketorolac Trometamol
117Lefetamine Hydrochloride
118Leflunomide
119Levacetylmethadol
120Levomethadone Hydrochloride
121Levorphanol Tartrate
122Lithium Salicylate
123Lonazolac Calcium
124Lornoxicam
125Loxoprofen Sodium
126Lumiracoxib
127Lysine Aspirin
128Magnesium Salicylate
129Meclofenamic Acid
130Mefenamic Acid
131Meloxicam
132Menthol Salicylate
133Meptazinol Hydrochloride
134Methadone Hydrochloride
135Methyl Butetisalicylate
136Methyl Gentisate
137Methyl Salicylate
138Mofebutazone
139Mofezolac
140Morniflumate
141Morphine
142Morpholine Salicylate
143Nabumetone
144Nalbuphine Hydrochloride
145Naproxen
146Nefopam Hydrochloride
147Nicoboxil
148Nicomorphine Hydrochloride
149Nifenazone
150Niflumic Acid
151Nimesulide
152Nonivamide
153Opium
154Opium
155Oxaprozin
156Oxycodone Hydrochloride
157Oxymorphone Hydrochloride
158Oxyphenbutazone
159Papaveretum
160Parecoxib Sodium
161Pediatric Gripe
162Pentazocine
163Pethidine Hydrochloride
164Phenacetin
165Phenazocine Hydrobromide
166Phenazone
167Phenazopyridine Hydrochloride
168Phenicarbazide
169Phenoperidine Hydrochloride
170Phenylbutazone
171Picolamine Salicylate
172Piketoprofen
173Piritramide
174Piroxicam
175Pranoprofen
176Proglumetacin Maleate
177Propacetamol Hydrochloride
178Propyl Nicotinate
179Propyphenazone
180Proquazone
181Ramifenazone
182Remifentanil Hydrochloride
183Rofecoxib
184Salamidacetic Acid
185Salicylamide
186Salix
187Salol
188Salsalate
189Sarracenia Purpurea
190Sodium Aurothiomalate
191Sodium Aurotiosulfate
192Sodium Gentisate
193Sodium Salicylate
194Sodium Thiosalicylate
195Sufentanil
196Sulindac
197Superoxide Dismutase
198Suprofen
199Suxibuzone
200Tenoxicam
201Tetridamine
202Thalamonal
203Thurfyl Salicylate
204Tiaprofenic Acid
205Tiaramide Hydrochloride
206TICARDA
207Tilidine Hydrochloride
208Tolfenamic Acid
209Tolmetin Sodium
210Tramadol Hydrochloride
211Trimeperidine Hydrochloride
212Trolamine Salicylate
213Valdecoxib
214Vedaprofen
215Viminol Hydroxybenzoate
216Zaltoprofen
217Ziconotide
< بازگشت به لیست گروه های دارویی