لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای ضد کرم


ردیف نام دارو
1Abamectin
2Albendazole
3Amocarzine
4Ascaridole
5Bephenium Hydroxynaphthoate
6Betanaphthol
7Bithionol
8Bromofenofos
9Cambendazole
10Chenopodium Oil
11Clorsulon
12Closantel
13Diamfenetide
14Dichlorophen
15Diethylcarbamazine Citrate
16Disophenol
17Doramectin
18Embelia
19Eprinomectin
20Epsiprantel
21Febantel
22Fenbendazole
23Flubendazole
24Haloxon
25Hycanthone Mesilate
26Hygromycin B
27Ivermectin
28Levamisole
29Male Fern
30Mebendazole
31Melarsomine
32Metrifonate
33Milbemycin Oxime
34Morantel Citrate
35Moxidectin
36Naftalofos
37Netobimin
38Niclosamide
39Nitroscanate
40Nitroxinil
41Oxamniquine
42Oxantel Embonate
43Oxfendazole
44Oxibendazole
45Oxyclozanide
46Piperazine
47Praziquantel
48Pyrantel Embonate
49Pyrvinium Pamoate
50Rafoxanide
51Santonin
52Selamectin
53Tetramisole Hydrochloride
54Thiacetarsamide
55Thiophanate
56Tiabendazole
57Triclabendazole
< بازگشت به لیست گروه های دارویی