لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای آنتی باکتری


ردیف نام دارو
1Acediasulfone Sodium
2Alatrofloxacin Mesilate
3Amikacin
4Amoxicillin
5Ampicillin
6Ampicillin+Sulbactam
7Apramycin
8Arbekacin Sulfate
9Arsanilic Acid
10Aspoxicillin
11Astromicin Sulfate
12Avilamycin
13Avoparcin
14Azidamfenicol
15Azidocillin Sodium
16Azithromycin
17Azlocillin
18Aztreonam
19Bacampicillin Hydrochloride
20Bacitracin
21Balofloxacin
22Bambermycin
23Baquiloprim
24Bekanamycin Sulfate
25Benethamine Penicillin
26Benzathine Penicillin
27Betamipron
28Biapenem
29Brodimoprim
30Broxyquinoline
31Capreomycin Sulfate
32Carbadox
33Carbenicillin Sodium
34Carfecillin Sodium
35Carindacillin Sodium
36Carumonam Sodium
37Cefaclor
38Cefadroxil
39Cefalonium
40Cefaloridine
41Cefalotin Sodium
42Cefamandole
43Cefapirin Sodium
44Cefatrizine
45Cefazolin
46Cefbuperazone
47Cefcapene Pivoxil Hydrochloride
48Cefdinir
49Cefditoren Pivoxil
50Cefepime Hydrochloride
51Cefetamet
52Cefixime
53Cefluprenam
54Cefmenoxime Hydrochloride
55Cefmetazole
56Cefminox Sodium
57Cefodizime Sodium
58Cefonicid Sodium
59Cefoperazone Sodium
60Ceforanide
61Cefoselis Sulfate
62Cefotaxime Sodium
63Cefotetan
64Cefotiam Hydrochloride
65Cefoxitin Sodium
66Cefozopran Hydrochloride
67Cefpiramide
68Cefpirome Sulfate
69Cefpodoxime Proxetil
70Cefprozil
71Cefquinome Sulfate
72Cefradine
73Cefsulodin Sodium
74Ceftazidime
75Ceftezole Sodium
76Ceftibuten
77Ceftiofur Hydrochloride
78Ceftizoxime Sodium
79Ceftriaxone Sodium
80Cefuroxime
81Cephalexin
82Cethromycin
83Chloramphenicol
84Chloramphenicol(Ophtalmic)
85Chlorquinaldol
86Chlorquinol
87Chlortetracycline
88Ciclacillin
89Cilastatin Sodium
90Cinoxacin
91Ciofoctol
92Ciprofloxacin
93Ciprofloxacin(Ophthalmic)
94Clarithromycin
95Clavulanic Acid
96Clemizole Penicillin
97Clinafloxacin Hydrochloride
98Clindamycin
99Clindamycin+Tertinoin
100Clofazimine
101Clometocillin Potassium
102Cloxacillin
103Co-Amoxiclav
104Colistin
105Co-tetroxazine
106Co-trifamole
107Co-trimoxazole
108Cycloserine
109Danofloxacin Mesilate
110Dapsone
111Daptomycin
112Demeclocycline
113Dibekacin Sulfate
114Dicloxacillin
115Difloxacin Hydrochloride
116Dihydrostreptomycin Sulfate
117Dirithromycin
118Doxycycline
119Enoxacin
120Enrofloxacin
121Ertapenem Sodium
122Erythromycin
123Erythromycin(Ophthalmic)
124Ethambutol Hydrochloride
125Ethionamide
126Faropenem Sodium
127Fleroxacin
128Flomoxef Sodium
129Florfenicol
130Flucloxacillin
131Flumequine
132Flurithromycin Ethyl Succinate
133Formosulfathiazole
134Fosfomycin
135Framycetin Sulfate
136Ftivazide
137Furaltadone Hydrochloride
138Furazidin
139Fusafungine
140Fusidic Acid
141Gatifloxacin
142Gemifloxacin Mesilate
143Gentamicin Sulfate
144Gentamicin(Ophthalmic)
145Gramicidin
146Grepafloxacin Hydrochloride
147Imipenem+Cilastatin
148Isepamicin
149Isoniazid
150Isoniazid-PR
151Josamycin
152Kanamycin Sulfate
153Kitasamycin
154Latamoxef Disodium
155Levofloxacin
156Lincomycin
157Linezolid
158lodochlorhydroxyquin
159Lomefloxacin Hydrochloride
160Loracarbef
161Lymecycline
162Mafenide
163Magainins
164Mandelic Acid
165Marbofloxacin
166Mecillinam
167Meclocycline
168Meropenem
169Metampicillin Sodium
170Methacycline
171Methaniazide
172Methenamine
173Meticillin Sodium
174Mezlocillin
175Micronomicin Sulfate
176Midecamycin
177Minocycline
178Morinamide
179Moxifloxacin Hydrochloride
180Mupirocin
181Mupirocin(Nasal)
182Nadifloxacin
183Nafcillin Sodium
184Nalidixic Acid
185Neomycin
186Netilmicin Sulfate
187Nifuroxazide
188Nifurtoinol
189Nifurzide
190Nisin
191Nitrofurantoin
192Nitrofurazone
193Nitroxoline
194Norfloxacin
195Norvancomycin Hydrochloride
196Novobiocin
197Ofloxacin
198Oleandomycin Phosphate
199Orbifloxacin
200Oritavancin
201Ormetoprim
202Oxacillin Sodium
203Oxolinic Acid
204Oxytetracycline
205Panipenem
206Pazufloxacin Mesilate
207Pefloxacin Mesilate
208Penethamate Hydriodide
209Penicillin 6-3-3
210Penicillin G Sodium
211Penicillin V
212Penicillin V Benzathine
213Pheneticillin Potassium
214Phthalylsulfathiazole
215Pipemidic Acid
216Piperacillin
217Pirlimycin Hydrochloride
218Piromidic Acid
219Pivampicillin
220Pivmecillinam
221Polymyxin B Sulfate
222Polymyxin NH
223Pristinamycin
224Procaine Penicillin G
225Propicillin Potassium
226Protionamide
227Prulifloxacin
228Pyrazinamide
229Quinupristin/Dalfopristin
230Ramoplanin
231Rifabutin
232Rifampin
233Rifamycin Sodium
234Rifapentine
235Rifaximin
236Rokitamycin
237Rolitetracycline
238Rosoxacin
239Roxithromycin
240Rufloxacin Hydrochloride
241Sarafloxacin Hydrochloride
242Silver Sulphadiazine
243Sisomicin Sulfate
244Sodium Aminosalicylate
245Sparfloxacin
246Spectinomycin
247Spiramycin
248Streptomycin
249Succinylsulfathiazole
250Sulbactam
251Sulbenicillin Sodium
252Sulfacarbamide
253Sulfacetamide
254Sulfachlorpyridazine
255Sulfachrysoidine
256Sulfaclozine
257Sulfadiazine
258Sulfadicramide
259Sulfadimethoxine
260Sulfadimidine
261Sulfadoxine
262Sulfafurazole
263Sulfaguanidine
264Sulfamazone Sodium
265Sulfamerazine
266Sulfamethizole
267Sulfamethoxazole
268Sulfamethoxypyridazine
269Sulfamethylthiazole
270Sulfametopyrazine
271Sulfametrole
272Sulfamonomethoxine
273Sulfamoxole
274Sulfanilamide
275Sulfapyridine
276Sulfaquinoxaline
277Sulfasuccinamide
278Sulfathiazole
279Sulfatroxazole
280Sulfisomidine
281Sultamicillin
282Taurolidine
283Tazobactam Sodium
284Teicoplanin
285Telithromycin
286TemafIoxacin
287Temocillin
288Terizidone
289Tetracycline
290Tetracycline(Ophthalmic)
291Tetroxoprim
292Thenoic Acid
293Thiamphenicol
294Thioacetazone
295Thiostrepton
296Tiamulin Fumarate
297Ticarcillin Monosodium
298Tilmicosin
299Tobramycin
300Trimethoprim
301Triple Sulfa
302Troleandomycin
303Trospectomycin Sulfate
304Trovafloxacin Mesilate
305Tylosin
306Tyrothricin
307Valnemulin
308Vancomycin
309Virginiamycin
310Xibornol
< بازگشت به لیست گروه های دارویی