لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای ضد افسردگی


ردیف نام دارو
1Amineptine Hydrochloride
2Amitriptyline
3Amoxapine
4Befloxatone
5Benactyzine Hydrochloride
6Brofaromine
7Bupropion Hydrochloride
8Butriptyline Hydrochloride
9Citalopram
10Clomipramine Hydrochloride
11Desipramine Hydrochloride
12Dibenzepin Hydrochloride
13Dosulepin Hydrochloride
14Doxepin Hydrochloride
15Duloxetine Hydrochloride
16Escitalopram Oxalate
17Etoperidone Hydrochloride
18Fluoxetine Hydrochloride
19Fluvoxamine Maleate
20Imipramine
21Iproniazid Phosphate
22Isocarboxazid
23Lithium Carbonate
24Lofepramine Hydrochloride
25Maprotiline
26Melitracen Hydrochloride
27Mianserin Hydrochloride
28Milnacipran Hydrochloride
29Mirtazapine
30Moclobemide
31Nefazodone Hydrochloride
32Nialamide
33Nortriptyline Hydrochloride
34Opipramol Hydrochloride
35Oxitriptan
36Paroxetine
37Phenelzine Sulfate
38Pirlindole
39Protriptyline Hydrochloride
40Quinupramine
41Reboxetine Mesilate
42Sertraline Hydrochloride
43Tianeptine Sodium
44Toloxatone
45Tranylcypromine Sulfate
46Trazodone Hydrochloride
47Trimipramine
48Tryptophan
49Venlafaxine Hydrochloride
50Viloxazine Hydrochloride
< بازگشت به لیست گروه های دارویی