لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای ضد دیابت


ردیف نام دارو
1Acarbose
2Acetohexamide
3Buformin
4Carbutamide
5Chlorpropamide
6Epalrestat
7Glibenclamide
8Glibornuride
9Gliclazide
10Glimepiride
11Glipizide
12Gliquidone
13Glisentide
14Glisolamide
15Glisoxepide
16Glybuzole
17Glyclopyramide
18Glycyclamide
19Glymidine Sodium
20Guar Gum
21Insulin
22Metformin Hydrochloride
23Metformin+Glibenclamide
24Midaglizole
25Miglitol
26Nateglinide
27Phenformin Hydrochloride
28Pimagedine
29Pioglitazone Hydrochloride
30Pramlintide
31Repaglinide
32Rosiglitazone Maleate
33Sitagliptin
34Sitagliptin+Metformin
35Sorbinil
36Tolazamide
37Tolbutamide
38Troglitazone
39Voglibose
< بازگشت به لیست گروه های دارویی