لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای ضد صرع


ردیف نام دارو
14-Amino-3-hydroxybutyric Acid
2Barbexaclone
3Beclamide
4Benzobarbital
5Carbamazepine
6Clobazam
7Clonazepam
8Ethadione
9Ethosuximide
10Ethotoin
11Felbamate
12Fosphenytoin Sodium
13Gabapentin
14Lamotrigine
15Levetiracetam
16Losigamone
17Mephenytoin
18Mesuximide
19Methylphenobarbital
20Oxcarbazepine
21Phenacemide
22Pheneturide
23Phenobarbital
24Phensuximide
25Phenytoin
26Pregabalin
27Primidone
28Progabide
29Remacemide Hydrochloride
30Rufinamide
31Sodium Valproate
32Stiripentol
33Sultiame
34Tiagabine Hydrochloride
35Topiramate
36Trimethadione
37Vigabatrin
38Zonisamide
< بازگشت به لیست گروه های دارویی