لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی ضد هیستامین ها


ردیف نام دارو
1Acrivastine
2Alimemazine Tartrate
3Antazoline Hydrochloride
4Antihistamine Decongestant
5Astemizole
6Azatadine Maleate
7Azelastine Hydrochloride
8Bamipine
9Bepotastine
10Bromazine Hydrochloride
11Brompheniramine Maleate
12Buclizine Hydrochloride
13Carbinoxamine Maleate
14Cetirizine Hydrochloride
15Cetirizine+Pseudoephedrine
16Chlorcyclizine Hydrochloride
17Chloropyramine Hydrochloride
18Chlorpheniramine Maleate
19Chlorphenoxamine Hydrochloride
20Cinnarizine
21Clemastine Fumarate
22Clemizole Hydrochloride
23Clocinizine Hydrochloride
24Cromolyn Sodium(Ophthalmic)
25Cyclizine
26Cyproheptadine Hydrochloride
27Deptropine Citrate
28Desloratadine
29Dimenhydrinate
30Dimetindene Maleate
31Dimetotiazine Mesilate
32Diphenhydramine
33Diphenhydramine Compound
34Diphenylpyraline Hydrochloride
35Doxylamine Succinate
36Ebastine
37Embramine Hydrochloride
38Emedastine Fumarate
39Epinastine Hydrochloride
40Fexofenadine Hydrochloride
41Flunarizine Hydrochloride
42Homochlorcyclizine Hydrochloride
43Hydroxyzine Hydrochloride
44Isothipendyl Hydrochloride
45Levocabastine Hydrochloride
46Levocetirizine
47Loratadine
48Mebhydrolin
49Meclozine Hydrochloride
50Mequitazine
51Methdilazine
52Mizolastine
53Naphazoline Antazoline
54Niaprazine
55Olopatadine Hydrochloride
56Oxatomide
57Oxomemazine
58Phenindamine Tartrate
59Pheniramine
60Phenyltoloxamine Citrate
61Pimethixene
62Piprinhydrinate
63Promethazine
64Propiomazine
65Pyrilamine Maleate Mepyramine
66Quifenadine Hydrochloride
67Rupatadine
68Setastine Hydrochloride
69Terfenadine
70Thenyldiamine Hydrochloride
71Thiethylperazine
72Thonzylamine Hydrochloride
73Tolpropamine Hydrochloride
74Trimethobenzamide Hydrochloride
75Tripelennamine Citrate
76Triprolidine Hydrochloride
77Tritoqualine
< بازگشت به لیست گروه های دارویی