لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای ضد مالاریا


ردیف نام دارو
1Amodiaquine
2ARTESUNATE
3Chloroquine
4Chlorproguanil Hydrochloride
5Halofantrine Hydrochloride
6Hydroxychloroquine Sulfate
7Lumefantrine
8Mefloquine Hydrochloride
9Piperaquine Phosphate
10Primaquine Phosphate
11Proguanil Hydrochloride
12Pyrimethamine
13Pyronaridine Phosphate
14Quinine
15Sulfadoxine-P
16Tafenoquine
< بازگشت به لیست گروه های دارویی