لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای آنتی پارکینسون


ردیف نام دارو
1Amantadine Hydrochloride
2Apomorphine Hydrochloride
3Benztropine Mesylate
4Biperiden
5Bornaprine Hydrochloride
6Bromocriptine Mesilate
7Cabergoline
8Carbidopa
9Dexetimide
10Entacapone
11Levodopa
12Lisuride Maleate
13Metixene Hydrochloride
14Orphenadrine Citrate
15Pergolide Mesilate
16Piribedil
17Pramipexole Hydrochloride
18Procyclidine Hydrochloride
19Selegiline Hydrochloride
20Trihexyphenidyl Hydrochloride
21Tropatepine Hydrochloride
< بازگشت به لیست گروه های دارویی