لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها


ردیف نام دارو
1Abecarnil
2Acamprosate Calcium
3Acecarbromal
4Acepromazine
5Aceprometazine
6Allobarbital
7Alprazolam
8Amisulpride
9Amobarbital
10Amperozide
11Aprobarbital
12Aripiprazole
13Azaperone
14Barbital
15Benperidol
16Bentazepam
17Brallobarbital
18Bromazepam
19Bromisoval
20Bromperidol
21Brotizolam
22Buspirone Hydrochloride
23Butalbital
24Butobarbital
25Calcium Bromolactobionate
26Camazepam
27Captodiame Hydrochloride
28Carbromal
29Carpipramine Hydrochloride
30Chloral Hydrate
31Chlordiazepoxide
32Chlormezanone
33Chlorproethazine Hydrochloride
34Chlorpromazine
35Chlorprothixene
36Cinolazepam
37Clocapramine Hydrochloride
38Clomethiazole
39Cloral Betaine
40Clorazepic Acid
41Clotiapine
42Clotiazepam
43Cloxazolam
44Clozapine
45Cyamemazine
46Cyclobarbital
47Delorazepam
48Detomidine Hydrochloride
49Dexmedetomidine Hydrochloride
50Diazepam
51Dichloralphenazone
52Difebarbamate
53Dixyrazine
54Droperidol
55Estazolam
56Ethchlorvynol
57Ethyl Loflazepate
58Etifoxine Hydrochloride
59Etizolam
60Febarbamate
61Fluanisone
62Fludiazepam
63Flunitrazepam
64Flupentixol Decanoate
65Fluphenazine
66Flurazepam
67Fluspirilene
68Gepirone Hydrochloride
69Glutethimide
70Halazepam
71Haloperidol
72Haloxazolam
73Hexobarbital
74Homofenazine Hydrochloride
75Ketazolam
76Levomepromazine
77Loprazolam Mesilate
78Lorazepam
79Lormetazepam
80Loxapine
81lpsapirone Hydrochloride
82Magnesium Aspartate Hydrobromide
83Medazepam
84Medetomidine Hydrochloride
85Melperone Hydrochloride
86Meprobamate
87Mesoridazine
88Methaqualone
89Methylpentynol
90Mexazolam
91Midazolam
92Molindone Hydrochloride
93Moperone Hydrochloride
94Mosapramine
95Nemonapride
96Nimetazepam
97Nitrazepam
98Nordazepam
99Olanzapine
100Oxazepam
101Oxazolam
102Oxypertine
103Paraldehyde
104Penfluridol
105Pentobarbital
106Perazine Dimalonate
107Pericyazine
108Perospirone Hydrochloride
109Perphenazine
110Phenazepam
111Phenprobamate
112Pimozide
113Pinazepam
114Pipamperone
115Piperacetazine
116Pipotiazine
117Prazepam
118Prochlorperazine
119Promazine Embonate
120Propionylpromazine
121Prothipendyl Hydrochloride
122Proxibarbal
123Pyrithyldione
124Quazepam
125Quetiapine Fumarate
126Raclopride
127Risperidone
128Ritanserin
129Romifidine
130Secbutabarbital
131Secobarbital
132Sertindole
133Sulpiride
134Sultopride Hydrochloride
135Tandospirone Citrate
136Temazepam
137Tetrabenzine
138Tetrazepam
139Thioproperazine Mesilate
140Thioridazine
141Tiapride Hydrochloride
142Timiperone
143Tiotixene
144Tofisopam
145Triazolam
146Triclofos Sodium
147Trifluoperazine Hydrochloride
148Trifluperidol
149Triflupromazine
150Valnoctamide
151Veralipride
152Vinylbital
153Zaleplon
154Ziprasidone
155Zolazepam Hydrochloride
156Zolpidem Tartrate
157Zopiclone
158Zotepine
159Zuclopenthixol
< بازگشت به لیست گروه های دارویی