لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی فراورده های خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز


ردیف نام دارو
1Albumin
2Aminaphthone
3Amino acid
4Aminocaproic Acid
5Aminomethylbenzoic Acid
6Ancestim
7Antihemophilic Factor VIII
8Antithrombin 3
9Anti-Thymocyte Globulin
10Aprotinin
11Batroxobin
12Blood
13Calcium Alginate
14Carbazochrome
15Darbepoetin Alfa
16Dextran 1
17Dextran 110
18Dextran 40
19Dextran 60
20Dextran 70
21Dextran 75
22Etamsylate
23Etherified Starches
24Factor IX
25Factor IX Complex
26Factor VII
27Factor VIII
28Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
29Factor XIII
30Fibrin
31Fibrinogen
32Filgrastim
33Gelatin
34Haemoglobin
35Interleukin-3
36Lenograstim
37Leucocytes
38Metacresolsulfonic Acid-Formaldehyde
39Molgramostim
40Naftazone
41Oprelvekin
42Oxidised Cellulose
43Oxypolygelatin
44Plasma
45Plasma Protein Fraction
46Platelets
47Polygeline
48Protein C
49Recombinant Erythropoietin
50Red Blood Cells
51Sargramostim
52Thrombin
53Thromboplastin
54Thrombopoietin
55Tranexamic Acid
< بازگشت به لیست گروه های دارویی