لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای استخوان ساز


ردیف نام دارو
1Alendronate Sodium
2Bisphosphonates
3Bone Morphogenetic Proteins
4Calcitonins
5Cinacalcet Hydrochloride
6Clodronic Acid
7Etidronate Disodium
8Gallium Nitrate
9Ibandronate Sodium
10Imidazole Oxoglurate
11Incadronic Acid
12Ipriflavone
13Medronic Acid
14Neridronic Acid
15Oxidronic Acid
16Pamidronic Acid
17Parathyroid Hormone
18Risedronic Acid
19Strontium Ranelate
20Teriparatide
21Tiludronic Acid
22Zoledronic Acid
< بازگشت به لیست گروه های دارویی