لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم


ردیف نام دارو
1Acefylline Piperazine
2Aminophylline
3Amlexanox
4Apafant
5Bambuterol Hydrochloride
6Bamifylline Hydrochloride
7Bitolterol Mesilate
8Budesonide+Formoterol
9Bufylline
10Caffeine
11Clenbuterol Hydrochloride
12copy from dar-oo-yab
13Cromolyn Sodium
14Diprophylline
15Doxofylline
16Etamiphylline Camsilate
17Etofylline
18Fenoterol
19Fenspiride Hydrochloride
20Formoterol Fumarate
21Heptaminol Acefyllinate
22Hexoprenaline Hydrochloride
23Ibudilast
24Ipratropium + Fenterol
25Ipratropium Bromide
26Isoetarine
27Ketotifen Fumarate
28Levosalbutamol Hydrochloride
29Montelukast Sodium
30Nedocromil Sodium
31Omalizumab
32Oxitropium Bromide
33Pemirolast Potassium
34Pirbuterol Acetate
35Pranlukast
36Procaterol Hydrochloride
37Proxyphylline
38Pyridofylline
39Repirinast
40Reproterol Hydrochloride
41Rimiterol Hydrobromide
42Roflumilast
43Salbutamol
44Salbutamol+Beclomethasone
45Salmeterol Xinafoate
46Salmeterol+Fluticasone
47Seratrodast
48Suplatast Tosilate
49Terbutaline Sulfate
50Theobromine
51Theophylline
52Theophylline G
53Tiotropium Bromide
54Tranilast
55Tretoquinol Hydrochloride
56Tulobuterol Hydrochloride
57Zafirlukast
58Zileuton
< بازگشت به لیست گروه های دارویی