لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها


ردیف نام دارو
1Amifostine
2Ammonium Tetrathiomolybdate
3Amyl Nitrite
4Asoxime Chloride
5Atipamezole
6Atropine Sulfate(Ophthalmic)
7Calcium Disodium Edetate
8Calcium Polystyrene Sulfonate
9Deferasirox
10Deferiprone
11Deferoxamine Mesilate
12Dexrazoxane
13Diazoxide(Parenteral)
14Dicobalt Edetate
15Digoxin-specific Antibody Fragments
16Dimercaprol
17Dimetamfenol Hydrochloride
18Diprenorphine Hydrochloride
19Disodium Edetate
20Ditiocarb Sodium
21Edetic Acid
22Flumazenil
23Fomepizole
24Glucagon
25Glutathione
26Haem Derivatives
27Hydroxyurea
28Lofexidine Hydrochloride
29Mesna
30Methionine
31Methylthioninium Chloride
32Nalmefene
33Nalorphine
34Naloxone Hydrochloride
35Naltrexone
36Obidoxime Chloride
37Orlistat
38Pentetic Acid
39Potassium Polystyrene Sulfonate
40Pralidoxime
41Protamine
42Prussian Blue
43Sevelamer Hydrochloride
44Sodium Cellulose Phosphate
45Sodium Fytate
46Sodium Nitrite
47Sodium Polystyrene Sulfonate
48Sodium Thiosulfate
49Succimer
50Tiopronin
51Trientine Dihydrochloride
52Unithiol
< بازگشت به لیست گروه های دارویی