لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی مواد حاجب


ردیف نام دارو
1Adipiodone
2Barium Sulfate
3Ethiodized Oil
4Ferristene
5Ferucarbotran
6Ferumoxides
7Ferumoxsil
8Gadobenic Acid
9Gadobutrol
10Gadodiamide
11Gadopentetate
12Gadoteric Acid
13Gadoteridol
14Gadoversetamide
15Gadoxetic Acid
16Iobitridol
17Iocetamic Acid
18Iodamide
19Iodixanol
20Iodoxamic Acid
21Ioglicic Acid
22Iohexol
23Iomeprol
24Iopamidol
25Iopanoic Acid
26Iopentol
27Iopodic Acid
28Iopromide
29IOPYDOL COMPOUND
30Iopydone
31Iotalamic Acid
32Iotroxic Acid
33Ioversol
34Ioxaglic Acid
35Ioxilan
36Ioxitalamic Acid
37Mangafodipir Trisodium
38Meglumin Compound
39Metrizamide
40Metrizoic Acid
41Perflenapent
42Perflexane
43Perflisopent
44Perflutren
45Propyliodone
46Sodium Tyropanoate
47Sulfur Hexafluoride
< بازگشت به لیست گروه های دارویی