لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی کورتیکواستروئیدها


ردیف نام دارو
1Alclometasone Dipropionate
2Aldosterone
3Amcinonide
4Beclometasone Dipropionate
5Bendacort
6Betamethasone
7Betamethasone(Ophthalmic)
8Budesonide
9Ciclesonide
10Ciprocinonide
11Clobetasol Propionate
12Clobetasone Butyrate
13Clocortolone Pivalate
14Cloprednol
15Cortisone Acetate
16Cortivazol
17Deflazacort
18Deprodone
19Desonide
20Desoximetasone
21Desoxycorticosterone Acetate
22Dexamethasone
23Dexamethasone(Ophthalmic)
24Dichlorisone Acetate
25Diflorasone Diacetate
26Diflucortolone
27Difluprednate
28Fluclorolone Acetonide
29Fludrocortisone Acetate
30Flumetasone Pivalate
31Flunisolide
32Fluocinolone Acetonide
33Fluocinonide
34Fluocortin Butyl
35Fluocortolone
36Fluorometholone
37Fluprednidene Acetate
38Fluprednisolone
39Flurandrenolide
40Fluticasone Propionate
41Formocortal
42Halcinonide
43Halometasone
44Hydrocortamate Hydrochloride
45Hydrocortisone(Ophthalmic)
46Hydrocortisone(Systemic)
47Hydrocortisone+Acetic Acid
48Hydrocortisone-topical
49Isoflupredone Acetate
50Loteprednol Etabonate
51Mazipredone
52Medrysone
53Meprednisone
54Methylprednisolone
55Mometasone Furoate
56Paramethasone Acetate
57Prednicarbate
58Prednisolone
59Prednisolone(Ophthalmic)
60Prednisone
61Prednylidene
62Procinonide
63Rimexolone
64Suprarenal Cortex
65Tixocortol Pivalate
66Triamcinolone
67Triamcinolone(Topical)
68Ulobetasol Propionate
< بازگشت به لیست گروه های دارویی