لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی بیهوش کننده های عمومی


ردیف نام دارو
1Alfadolone Acetate
2Alfaxalone
3Anaesthetic Ether
4Chloroform
5Cyclopropane
6Desflurane
7Enflurane
8Etomidate
9Halothane
10Isoflurane
11Ketamine Hydrochloride
12Methohexital
13Methoxyflurane
14Nitrous Oxide
15Propanidid
16Propofol
17Sodium Oxybate
18Thiamylal Sodium
19Thiopental Sodium
20Trichloroethylene
21Xenon
< بازگشت به لیست گروه های دارویی