لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز


ردیف نام دارو
1Abarelix
2Atosiban
3Buserelin
4Carbetocin
5Cetrorelix Acetate
6Corticorelin
7Corticotropin
8Demoxytocin
9Deslorelin
10Desmopressin
11Felypressin
12Ganirelix Acetate
13Gonadorelin
14Goserelin
15Growth Hormone
16Histrelin
17Human Chorionic Gonadotrophin
18Lanreotide Acetate
19Leuprorelin
20Luteinising Hormone
21Melanocyte-stimulating Hormone
22Melanostatin
23Menotropins
24Nafarelin Acetate
25Octreotide Acetate
26Ornipressin
27Oxytocin
28Pegvisomant
29Posatirelin
30Powdered Pituitary (Posterior Lobe)
31Prolactin
32Protirelin
33Recombinant Follitropin Alfa
34Somatomedins
35Somatorelin
36Somatostatin
37Taltirelin
38Terlipressin
39Tetracosactide
40Thyrotrophin
41Triptorelin
42Urofollitropin
43Vapreotide
44Vasopressin
< بازگشت به لیست گروه های دارویی