لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی بیحس کننده های موضعی


ردیف نام دارو
1Amylocaine Hydrochloride
2Articaine Hydrochloride
3ARTICAINE+EPINEPHRINE
4Benzocaine
5Bupivacaine Hydrochloride
6Butacaine Sulfate
7Butoxycaine Hydrochloride
8Butyl Aminobenzoate
9Chloroprocaine Hydrochloride
10Cinchocaine
11Coca
12Cocaine
13Diperodon Hydrochloride
14Dyclonine Hydrochloride
15Ethyl Chloride
16Ethyl p-Piperidinoacetylaminobenzoate
17Etidocaine
18Fomocaine Hydrochloride
19Ketocaine Hydrochloride
20Levobupivacaine
21Lidocaine-topical
22Mepivacaine Hydrochloride
23Myrtecaine
24Octacaine Hydrochloride
25Oxetacaine
26Oxybuprocaine Hydrochloride
27Parethoxycaine Hydrochloride
28Pramocaine Hydrochloride
29Prilocaine
30Prilocaine-F
31Procaine Hydrochloride
32Propanocaine Hydrochloride
33Propipocaine
34Propoxycaine Hydrochloride
35Proxymetacaine Hydrochloride
36Quinisocaine Hydrochloride
37Ropivacaine Hydrochloride
38Tetracaine
39Tolycaine Hydrochloride
40Tricaine Mesilate
41Trimecaine Hydrochloride
< بازگشت به لیست گروه های دارویی