لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم


ردیف نام دارو
1Aceclidine Hydrochloride
2Acetazolamide
3Acetylcholine Chloride
4Apraclonidine Hydrochloride
5Brimonidine Tartrate
6Brinzolamide
7Carbachol
8Cyclopentolate Hydrochloride
9Demecarium Bromide
10Diclofenamide
11Dorzolamide Hydrochloride
12Dorzolamide+Timolol
13Dyflos
14Ecothiopate Iodide
15Eucatropine Hydrochloride
16Homatropine
17Latanoprost
18Levobetaxolol Hydrochloride
19Levobunolol Hydrochloride
20Methazolamide
21Metipranolol
22Nipradilol
23Paraoxon
24Physostigmine
25Pilocarpine
26Travoprost
27Tropicamide
< بازگشت به لیست گروه های دارویی