لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای شل کننده عضلات


ردیف نام دارو
1Afloqualone
2Baclofen
3Botulinum Toxins
4Carisoprodol
5Chlorphenesin Carbamate
6Chlorzoxazone
7Cyclobenzaprine Hydrochloride
8Dantrolene Sodium
9Eperisone Hydrochloride
10Idrocilamide
11Mephenesin
12Mephenoxalone
13Metaxalone
14Methocarbamol
15Pridinol Mesilate
16Thiocolchicoside
17Tizanidine Hydrochloride
18ToIperisone Hydrochloride
< بازگشت به لیست گروه های دارویی