لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی داروهای مسدود کننده عصب-عضله


ردیف نام دارو
1Alcuronium Chloride
2Atracurium Besilate
3Doxacurium Chloride
4Gallamine Triethiodide
5Metocurine Iodide
6Mivacurium Chloride
7Pancuronium Bromide
8Pipecuronium Bromide
9Rapacuronium Bromide
10Rocuronium Bromide
11Succinylcholine Chloride
12Tubocurarine Chloride
13Vecuronium Bromide
< بازگشت به لیست گروه های دارویی