لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی حلال های معدنی


ردیف نام دارو
12-Methoxyethanol
2Acetone
3Acetonitrile
4Amyl Acetate
5Amylene Hydrate
6Aniline
7Benzene
8Butyl Acetate
9Butyl Alcohol
10Butylamine
11Carbon Disulfide
12Carbon Tetrachloride
13Cyclohexane
14Dichloromethane
15Dichloropropane
16Diethyl Phthalate
17Dimethyl Sulfoxide
18Dimethylacetamide
19Dimethylformamide
20Dioxan
21Epichlorohydrin
22Ethyl Acetate
23Formamide
24Glycofurol
25Hexachloroethane
26Isobutyl Alcohol
27Kerosene
28Methyl Alcohol
29Methyl Butyl Ketone
30Methyl Chloride
31Methyl Ethyl Ketone
32Methyl tert-Butyl Ether
33n-Hexane
34Octyldodecanol
35Petroleum Spirit
36Propylene Carbonate
37Solvent Ether
38Tetrachloroethane
39Tetrachloroethylene
40Toluene
41Trichloroethane
42Tri-n-butyl Phosphate
43White Spirit
44Xylene
< بازگشت به لیست گروه های دارویی