لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی پارافین ها و پایه های مشابه


ردیف نام دارو
1AlkyI Benzoate
2Candelilla Wax
3Cetostearyl Alcohol
4Cetyl Alcohol
5Cetyl Esters Wax
6Cholesterol
7Coconut Oil
8Dimeticone
9Emulsifying Wax
10Fractionated Palm Kernel Oil
11Hard Fat
12Hard Paraffin
13Isopropyl Myristate
14Isopropyl Palmitate
15Laurocapram
16Liquid Paraffin
17Microcrystalline Wax
18Oleic Acid
19Oleyl Alcohol
20Shea Butter
21Squalane
22Stearyl Alcohol
23Theobroma Oil
24VASELINE
25White Beeswax
26Wool Alcohols
27Wool Fat
< بازگشت به لیست گروه های دارویی