لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی پاراسمپاتومیمتیک ها


ردیف نام دارو
13,4-Diaminopyridine
2Ambenonium Chloride
3Bethanechol Chloride
4Cevimeline Hydrochloride
5Choline Alfoscerate
6Distigmine Bromide
7Edrophonium Chloride
8Eptastigmine
9Eseridine Salicylate
10Fampridine
11Guanidine Hydrochloride
12Methacholine Chloride
13Neostigmine
14Pyridostigmine Bromide
< بازگشت به لیست گروه های دارویی