لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی پروستاگلاندین ها


ردیف نام دارو
1Alfaprostol
2Alprostadil
3Beraprost Sodium
4Bimatoprost
5Carboprost
6Cloprostenol Sodium
7Dinoprost
8Dinoprostone
9Epoprostenol
10Etiproston Trometamol
11Gemeprost
12Iloprost
13Limaprost
14Luprostiol
15Meteneprost
16Misoprostol
17Nocloprost
18Ornoprostil
19Sulprostone
20Tiaprost Trometamol
21Treprostinil
22Unoprostone Isopropyl
< بازگشت به لیست گروه های دارویی