لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی رادیوایزوتوپ ها


ردیف نام دارو
1Carbon-11
2Carbon-14
3Chromium-51
4Cobalt-57
5Cobalt-58
6Erbium-169
7Fluorine-18
8Gallium-67
9Gold-198
10Indium-111
11Indium-113m
12Iodine-123
13Iodine-125
14Iondil-131
15Iron-59
16Krypton-81m
17Nitrogen-13
18Oxygen-15
19Phosphorus-32
20Rhenium-186
21Rubidium-82
22Samarium-153
23Selenium-75
24Strontium-89
25Technetium-99m
26Thallium-201
27Tritium
28Xenon-127
29Xenon-133
30Yttrium-90
< بازگشت به لیست گروه های دارویی