لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی صابون ها و سایر سورفکتانت های آنیونی


ردیف نام دارو
1Aluminium Monostearate
2Calsium Stearate
3Magnesium Stearate
4Sodium Cetostearyl Sulfate
5Sodium Laurilsulfate
6Sodium Oleate
7Sodium Stearate
8Sodium Stearyl Fumarate
9Sodium Tetradecyl Sulfate
10Soft Soap
11Sulfated Castor Oil
12Zinc Stearate
< بازگشت به لیست گروه های دارویی