لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی


ردیف نام دارو
1Acacia
2Agar
3Alginic Acid
4Aluminium Magnesium Silicate
5Bentonite
6Carbomers
7Carmellose
8Cellacefate
9Cellulose
10Ceratonia
11Dextrates
12EthyIcelluIose
13Gastric Mucin
14Hydroxyethyl Cellulose
15Hydroxypropyl Methylcellulose
16Hyprolose
17Hypromellose
18Magnesium Silicate
19Methylcellulose
20Pectin
21Polyethylene Oxide
22Polyvinyl Acetate Phthalate
23Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose
24Povidone
25Silica Gel
26Simple eye ointment
27Sodium Starch Glycolate
28Tragacanth
29Xanthan Gum
< بازگشت به لیست گروه های دارویی