لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه های دارویی

گروه دارویی محرک ها و اشتها آورها


ردیف نام دارو
1Adrafinil
2Almitrine Dimesilate
3Amfetamine
4Amfetaminil
5Amiphenazole Hydrochloride
6Ammonium Camphocarbonate
7Atomoxetine Hydrochloride
8Bemegride
9Benzfetamine Hydrochloride
10Catha
11Clobenzorex Hydrochloride
12Deanol
13Dexamfetamine Sulfate
14Dexfenfluramine Hydrochloride
15Dexmethylphenidate Hydrochloride
16Diethylaminoethanol
17Diethylpropion Hydrochloride
18Dimefline Hydrochloride
19Doxapram Hydrochloride
20Etamivan
21Etilamfetamine Hydrochloride
22Fencamfamin Hydrochloride
23Fenetylline Hydrochloride
24Fenfluramine Hydrochloride
25Fenproporex Hydrochloride
26Lobelia
27Mazindol
28Mefenorex Hydrochloride
29Mesocarb
30Metamfetamine Hydrochloride
31Methylenedioxymethamfetamine
32Methylphenidate Hydrochloride
33Modafinil
34Pemoline
35Pentetrazol
36Phendimetrazine Tartrate
37Phenmetrazine Hydrochloride
38Phentermine
39Pipradrol Hydrochloride
40Prethcamide
41Prolintane Hydrochloride
42Propylhexedrine
43Sibutramine Hydrochloride
44Tenamfetamine
< بازگشت به لیست گروه های دارویی