لیست داروها

< بازگشت به لیست گروه دارویی گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم

گروه دارویی


نام دارو
Pyridofylline
موارد مصرف
مکانیزم عملکرد
فارماکوکينتيک
موارد منع مصرف
هشدارها
عوارض جانبي
تداخل دارویی
نکات قابل توصيه
مقدار مصرف
اشکال دارویی
< بازگشت به لیست گروه دارویی گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم