رادیولوژی

براساس نوع مصرف طبق تجویز پزشک برای میلوگرافی بسته به ناحیه تزریق 17-6میلی لیتر از محلول دارو حاوی 300-240میلی گرم ید مصرف می
مشاهده بیشتر آبان ۲۰, ۱۳۹۸
محلول تزریقی 270میلیگرم ید در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی دیجیتال داخل شریانی محلول تزریقی 320میلی گرم در هر میلی لیتر برای آنژیوگرافی بطن چپ و آرتریوگرافی کرونر و
مشاهده بیشتر شهریور ۱۰, ۱۳۹۸
X