كوئيتياپين
قرص كوئيتياپين ٢٥ و ١٠٠ و ٢٠٠ ميلی گرمی موارد مصرف : آنتي سايكوز و مؤثر در اختلالات
مهر ۱۵, ۱۳۹۸