در هوای ابری هم حتماً باید از ضد آفتاب استفاده شود، چون ابر ها نمی توانند اشعه ی ماورای بنفش راجذب کنند و تقریباً در هوای ابری ۸۰ درصد این اشعه به پوست می رسد پس مثل
مهر ۱, ۱۳۹۸