الکترو انسفالوگرام (eeg)
سیگنالهای الکتریکی مغز را با استفاده از 21 الکترود که به ترتیب خاصی در سطح سر نصب می شوند ثبت می
آذر ۸, ۱۳۹۸