هلیکو باکتر پیلوری
یکی از مهمترین عفونتهای انسانی که می تواند پیش زمینه گاستریت های مزمن ، اولسرهای پپتیک و کانسرهای معده باشد
دسامبر ۱۴, ۲۰۱۹
آشالازی
نوعی اختلال حرکتیِ نادر مری است که با انقباض تونیک اسفنکتر تحتانی مری مشخص می‌شود. در این بیماری اسفنگتر تحتانی مری به‌طور متناسب با بلع شل نمی‌شود و همزمان با این
جولای ۲۹, ۲۰۱۹