نکته هایی در مورد داروها
Theophylline, Ciprofloxacin, Ofloxacin باعث مسمومیت با تئوفیلین می شود که عالئم آن عبارت است از : تهوع ، استفراغ و
شهریور ۳, ۱۳۹۸