Flamigel فلامیژل در بهزیستن
فلاميژل ، ژل کلوئیدی هیدرواکتیويست كه برای درمان زخم و جراحت های جزیی و سطحی استفاده مي شود. فلاميژل با پوشاندن زخم و ایجاد رطوبت مطلوب در محیط، التيام بخشی را
مرداد ۹, ۱۳۹۸