Arousal & Awareness = Consciousness
همه ما بارها و بارها خوانده و شنیده ایم که " سطح هوشیاری " فرد کمتر و یا بیشتر شده است
مرداد ۲۳, ۱۳۹۸