سلفی
انجمن روانپزشکی آمریکا (APA) تایید کرده است که انجام تصویر برداری “سلفی” یک اختلال روانی
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸