♦️ علائم اصلی بیماری که در کودکان، خصوصا کودکان قبل از سن مدرسه ایجاد می شود شامل: زخمهای دهانی و گلو تب بالا راش تهوع و
شهریور ۴, ۱۳۹۸